Kolika je aritmetička sredina brojeva 13, 22 i 37?

A. 20 B. 24 C. 31 D. 36

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je pH-vrijednost vodene otopine u kojoj je množinska koncentracija hidroksidnih iona 1 ⋅ 10⁻⁴ mol dm⁻³?
Kolika je ukupna množina iona nastalih disocijacijom natrijeva sulfata u 50 mL vodene otopine te soli množinske koncentracije 0.3 mol L⁻¹?
Kolika je pH-vrijednost vodene otopine u kojoj je množinska koncentracija H₃O⁺ iona 10⁻⁴ mol dm⁻³?
Kolika je pH-vrijednost otopine dobivene otapanjem 0,37 grama kalcijeva hidroksida u vodi? Konačni volumen priređene otopine je 5 litara.
Kolika je brzina tijela ako bačeno vertikalno uvis postigne najviši domet 20 m na Veneri i na Zemlji? Nađite omjer tih brzina. (ubrzanje slobodnog pada na Veneri g₁ = 8.86 m/s², ubrzanje slobodnog p...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana