Bridovi kocke su vodiči otpora 1Ω. Koliki je otpor između suprotnih vrhova kocke?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{r}=1 \Omega, \quad \mathrm{R}=? Uporabit ćemo I. Kirchhoffov zakon: Algebarski zbroj struja u granama koje se sastaju u bilo kojoj čvornoj točki mreže jednak je nuli. Strujama koje ulaze u čvornu točku pridružuje se, prema dogovoru, pozitivan predznak, a strujama koje iz nje izlaze, negativan. \mathbf{I}_{1}+\mathbf{I}_{2}-\mathbf{I}_{3}-\mathbf{I}_{4}-\mathbf{I}_{5}=0 Promatrajmo jakost struje u pojedinim bridovima kocke. Padovi napona su: U_{14}=I \cdot R \quad, \quad U_{12}=\frac{1}{3} I \cdot r \quad, \quad U_{23}=\frac{1}{6} I \cdot r \quad, \quad U_{34}=\frac{1}{3} I \cdot r Napon na krajevima vodiča jednak je zbroju padova napona na pojedinim dijelovima vodiča: \begin{gathered} \mathrm{U}_{14}=\mathrm{U}_{12}+\mathrm{U}_{23}+\mathrm{U}_{34} \quad \text { (ili neki drugi put) } \\ I \cdot R=\frac{1}{3} I \cdot r+\frac{1}{6} I \cdot r+\frac{1}{3} I \cdot r /: I \Rightarrow R=\frac{1}{3} r+\frac{1}{6} r+\frac{1}{3} r=\frac{5}{6} r=\frac{5}{6} \cdot 1 \Omega=\frac{5}{6} \Omega . \end{gathered} Vježba 007 Bridovi kocke su vodiči otpora 6 \Omega. Koliki je otpor izmedu suprotnih vrhova kocke? Rezultat: 5 \Omega.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Može li se nesavitljivi štap dug 100 cm spremiti u kutiju oblika kvadra ako su bridovi kutije dugi 50 cm, 30 cm i 80 cm?
Duljine bridova kvadra su 10, 12 i 15 cm. 1) Koliki je kut što ga prostorna dijagonala kvadra zatvara s njegovom najvećom stranom? 2) Koliki je kut što ga najmanji dijagonalni presjek kvadra zatvara ...
Duljine bridova kvadra odnose se kao 2:3:4. Koliki kut zatvara prostorna dijagonala kvadra sa stranama toga kvadra?
Duljine dvaju bridova kutije oblika kvadra iznose 30 cm i 40 cm. Izračunaj najmanju duljinu trećeg brida kutije tako da se u nju može smjestiti štap duljine 80 cm.
Kako se morfemskom analizom raščlanjuje imenica brodovi?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana