Kolika je vučna sila koja automobil težine 9.81kN jednoliko ubrza na horizontalnoj ravnoj cesti od 36 km/h do 54 km/h za vrijeme od 5 s, ako za vrijeme gibanja na automobil djeluje sila trenja jednaka 3% od težine automobila? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{G}=9.81 \mathrm{kN}=9810 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{v}_{1}=36 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[36: 3.6]=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{2}=54 \mathrm{~km} / \mathrm{h}= \begin{aligned} & =[54: 3.6]=15 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{t}=5 \mathrm{~s}, \quad \mu=3 \%=0.03, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}=? \end{aligned} Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m \cdot g \Rightarrow m=\frac{G}{g} gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je F_{\mathrm{tr}} trenje, \mu faktor trenja, F_{\mathrm{N}} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g . Jednoliko ubrzano (usporeno) gibanje po pravcu (jednoliko ubrzano (usporeno) pravocrtno gibanje) je gibanje tijela stalnom akceleracijom. Srednja akceleracija je količnik razlike brzina \Delta \mathrm{v} u nekom vremenskom intervalu \Delta \mathrm{t} i toga vremenskog intervala: \bar{a}=\frac{\Delta v}{\Delta t} \quad, \quad \bar{a}=\frac{v_{2}-v_{1}}{t_{2}-t_{1}} Trenutna akceleracija a je omjer promjene brzine \Delta \mathrm{v} u neizmjerno malom vremenskom intervalu (trenutku) \Delta \mathrm{t} i toga trenutka. Kada razmatramo slučajeve gibanja pri kojima se vrijednost akceleracije neće mijenjati, onda je: a=\frac{\Delta v}{\Delta t} \quad, \quad a=\frac{v_{2}-v_{1}}{t_{2}-t_{1}} Stoti dio nekog broja naziva se postotak. Piše se kao razlomak s nazivnikom 100 . Postotak p je broj jedinica koji se uzima od 100 jedinica neke veličine. Na primjer, 9 \%=\frac{9}{100} \quad, \quad 81 \%=\frac{81}{100} \quad, \quad 4.5 \%=\frac{4.5}{100} \quad, \quad 547 \%=\frac{547}{100} \quad, \quad p \%=\frac{p}{100} . Kako se računa "... \mathrm{p} \% od x..."? \frac{p}{100} \cdot x Vučna sila mora svladati silu trenja i ubrzati automobil na horizontalnoj cesti. Vučna sila F je rezultanta sile trenja \mathrm{F}_{\mathrm{tr}} i sile \mathrm{F}_{1} koja ubrzava automobil. \begin{aligned} F=F_{t r}+F_{1} \Rightarrow F=& \mu \cdot G+m \cdot a \Rightarrow F=\mu \cdot G+\frac{G}{g} \cdot \frac{v_{2}-v_{1}}{t} \Rightarrow F=G \cdot\left(\mu+\frac{v_{2}-v_{1}}{g \cdot t}\right)=\\ &=9810 N \cdot\left(0.03+\frac{15 \frac{m}{s}-10 \frac{m}{s}}{9.81 \frac{m}{2} \cdot 5 s}\right)=1294.3 N \end{aligned} Vježba 802 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je vučna sila koja automobil težine 9.81kN jednoliko ubrza na horizontalnoj ravnoj cesti od 36 km/h do 54 km/h za vrijeme od 5 s, ako za vrijeme gibanja na automobil djeluje sila trenja jedna...
Kolika je vučna sila potrebna da automobil mase 1500 kg ubrza od 0 do 30 m/s za 10 s, ako pretpostavimo da se 40% od ukupne vučne sile potroši na trenje? Koliki je koeficijent trenja tijela i podlog...
Kolika je vučna sila potrebna da automobil mase 1200 kg jednoliko ubrza od 0do20 m/s za 10 sekundi ako pretpostavimo da se 40% od ukupne vučne sile potroši na trenje i otpor?
Kolika je vučna sila potrebna da automobil mase 1200 kg jednoliko ubrza od 0do20 m/s za 10 s, ako pretpostavimo da se 40% od ukupne vučne sile potroši na trenje i otpor?
Na tijelo mase 2 kg koje leži na vodoravnoj podlozi djeluje stalna sila i daje mu akceleraciju 0.20 m/s². Faktor trenja između tijela i podloge je 0.02. Kolika je vučna sila? (ubrzanje slobodnog pad...
Koliko teška kola može vući konj, ako je vučna sila konja 550 N, a koeficijent trenja 0.05 ?
Egipćani su prevozili kamene blokove pomoću saonica koje su vukli po pijesku. Masa kamenog bloka je 2.5 t, a koeficijent trenja između saonica i pijeska 0.25. Koliko je najmanje ljudi bilo potrebno ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana