Šuplja olovna i puna aluminijska kugla jednakih su promjera i masa. Puste li se istodobno kotrljati s vrha kosine, koja će ranije stići na dno kosine?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Na vrhu kosine, visine h, kugle imaju gravitacijsku potencijalnu energiju: E_{g p}=m \cdot g \cdot h . Na dnu kosine kugle imaju kinetičku energiju translacije i rotacije: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2} \Rightarrow\left[\omega=\frac{v}{r}\right] \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+\frac{1}{2} \cdot I \cdot\left(\frac{v}{r}\right)^{2} . Zbog zakona o očuvanju energije vrijedi: m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+\frac{1}{2} \cdot I \cdot\left(\frac{v}{r}\right)^{2} Zaključujemo da je brzina tijela manja ako je moment tromosti I veći. Puna aluminijska kugla ima manji moment tromosti od šuplje olovne kugle te će stići ranije. Vježba 023 Šuplja olovna i puna aluminijska kugla jednakih su promjera i masa. Puste li se istodobno kotrljati s vrha kosine, koja će kasnije stići na dno kosine? Rezultat: \quad Šuplja olovna kugla.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Šuplja olovna i puna aluminijska kugla jednakih su promjera i masa. Puste li se istodobno kotrljati s vrha kosine, njihov dolazak na dno bit će: A) također istodoban B) olovna kugla stiže ranije C) ...
Koliko debelu stijenku mora imati šuplja željezna kugla vanjskog promjera 20 cm da bi lebdjela u vodi. (Gustoća željeza je ρ = 7500 kg/m³, gustoća vode ρ_(v) = 1000 kg/m³,  g = 9.81 m/s² )
Dvije mjedene kugle jednakog vanjskog polumjera, jedna puna a jedna šuplja, padaju s iste visine. Otpor zraka postoji. Procijenite koja kugla pada brže.
Šuplje tijelo, vanjskog obujma 200 cm³, ima masu 140 g. Tijelo se potopi do dubine h = 1 m ispod površine vode i pusti. Do koje se visine diglo tijelo iznad površine vode? Zanemarite dimenzije tijel...
Zašto se guma skuplja na vatri?
Da li vlažni praskavac znči praskavac koji se skuplja iznad vode? kako bi mogle u zadatku 11.11 odrediti valenciju metala? Puno hvala, Magda