Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine h. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.2⋅ h. Pri kojemu je sudaru više energije prešlo u unutrašnju energiju tijela i tla te koliko puta više?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=\mathrm{m}_{2}=\mathrm{m}, \quad \mathrm{h}_{1}=\mathrm{h}_{2}=\mathrm{h}, \quad \mathrm{h}_{2}^{\prime}=0.2 \cdot \mathrm{h}, \quad \Delta \mathrm{U}_{1}: \Delta \mathrm{U}_{2}=? U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Računamo energiju koja je u neelastičnom sudaru prešla u unutrašnju energiju tijela i tla: \Delta U_{1}=\Delta E_{g p} \Rightarrow \Delta U_{1}=m \cdot g \cdot h-0 \Rightarrow \Delta U_{1}=m \cdot g \cdot h . Računamo energiju koja je u elastičnom sudaru prešla u unutrašnju energiju tijela i tla: \Delta U_{2}=\Delta E_{g p} \Rightarrow \Delta U_{2}=m \cdot g \cdot h-m \cdot g \cdot 0.2 \cdot h \Rightarrow \Delta U_{2}=m \cdot g \cdot h \cdot(1-0.2) \Rightarrow \Delta U_{2}=0.8 \cdot m \cdot g \cdot h . Omjer energija iznosi: \frac{\Delta U_{1}}{\Delta U_{2}}=\frac{m \cdot g \cdot h}{0.8 \cdot m \cdot g \cdot h} \Rightarrow \frac{\Delta U_{1}}{\Delta U_{2}}=\frac{m \cdot g \cdot h}{0.8 \cdot m \cdot g \cdot h} \Rightarrow \frac{\Delta U_{1}}{\Delta U_{2}}=1.25 . Pri neelastičnom sudaru prešlo je u unutrašnju energiju tijela i tla više energije, 1.25 puta.

Vježba

Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine h. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.5 \cdot h. Pri kojemu je sudaru više energije prešlo u unutrašnju energiju tijela i tla te koliko puta više? Rezultat: \quad Pri neelastičnom sudaru prešlo je u unutrašnju energiju tijela i tla više energije, 2 puta.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine h. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.2⋅ h. Pri kojemu je sudaru više energ...
Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine h. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.2⋅ h. Pri kojemu je sudaru više energ...
Tijelo mase m postavljeno je na ravnu gredu duljine L. Jedan kraj grede podigne se na visinu h od vodoravnoga tla, kao što je prikazano na crtežu. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo? Oznakom d na...
Granata leti brzinom 400 m/s. Pri eksploziji razleti se u dva dijela jednakih masa. Svaki od njih nastavlja gibanje po pravcu koji zatvara kut od 30^(∘) u odnosu na početni smjer. Kolike su brzine d...
Tijelo mase m ovješeno je o dvije opruge jednakih konstanti elastičnosti k. Jednom je ovješeno tako da su opruge u “seriji”, a drugi put tako da su opruge u “paraleli”. Periode titranja tijela u ta ...
Dva su tijela bačena sa istog mjesta okomito uvis jednakim početnim brzinama 12 m/s. Prvo tijelo bačeno je 0.44 s ranije od drugog. Za koje će vrijeme od trenutka bacanja drugog tijela oba tijela bi...
Dva se tijela gibaju jednoliko svako po svojoj kružnici. Gibanja su opisana jednakim centripetalnim akceleracijama. Ako za polumjere putanja vrijedi r₁ : r₂ = 4 : 1, tada za ophodne brzine vrijedi: ...