Koliko se puta poveća period titrajnog kruga ako kapacitet povećamo 16 puta, a induktivitet smanjimo 4 puta?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{C}_{1}=16 \cdot \mathrm{C}, \quad \mathrm{L}_{1}=\frac{1}{4} \cdot L, \quad \mathrm{~T}_{1}: \mathrm{T}=? Thomsonova formula za rezonantnu frekvenciju glasi: f=\frac{1}{2 \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} Tada je period T jednak: T=\frac{1}{f}=2 \pi \cdot \sqrt{L \cdot C} Računamo omjer perioda: \frac{T_{1}}{T}=\frac{2 \pi \cdot \sqrt{L_{1} \cdot C_{1}}}{2 \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}=\frac{\sqrt{L_{1} \cdot C_{1}}}{\sqrt{L \cdot C}}=\sqrt{\frac{L_{1} \cdot C_{1}}{L \cdot C}}=\sqrt{\frac{\frac{1}{4} \cdot L \cdot 16 \cdot C}{L \cdot C}}=\sqrt{\frac{1}{4} \cdot 16}=\sqrt{4}=2 . Vježba 020 Koliko se puta poveća period titrajnog kruga ako kapacitet povećamo 32 puta, a induktivitet smanjimo 2 puta? Rezultat: \quad Poveća se 4 puta.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koliko se puta poveća masa elektrona kad on prođe razlikom potencijala 10⁶ V? (naboj elektrona e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, masa elektrona m₀ = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, brzina svjetlosti u praznini c=3⋅10⁸ m/s)
Koliko se puta poveća masa elektrona kad prođe razlikom potencijala 10⁶ V? (masa elektrona u mirovanju m₀ = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, naboj elektrona e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, brzina svjetlosti u vakuumu c=3⋅10⁸ m...
Ploče kondenzatora imaju oblik kruga promjera 20 cm. Ploče su međusobno udaljene 0.2 mm i među njima je zrak. Ploče su u točkama A i B, kao na slici, spojene otpornicima R₁ = 5Ω, R₂ = 2Ω, R₃ = 0.5Ω....
Gibajući se pravocrtno za 2 s tijelo prijeđe put od 20 m. Pritom mu se brzina poveća tri puta u odnosu na početnu. Akceleracija tijela je konstantna. Kolika je početna brzina tijela? Koliko je ubrza...
Gibajući se pravocrtno za 2 s tijelo prijeđe put od 20 m. Pritom mu se brzina poveća tri puta u odnosu na početnu. Akceleracija tijela je konstantna. Kolika je početna brzina tijela? Koliko je ubrza...
Kemijska promjena prikazana je jednadžbom kemijske reakcije A + 2 B → 2 C + 3 D. Koliko se promijeni brzina trošenja reaktanta A ako se brzina nastajanja produkta D poveća dva puta?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana