Na glatkoj horizontalnoj podlozi uz sabijenu oprugu konstante 500 N/m leži kugla mase 4.5 kg. Kolikom će brzinom kugla odletjeti ako je ispustimo? Opruga je prije ispuštanja kugle sabijena za 12.6 cm od ravnotežnog položaja.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{k}=500 \mathrm{~N} / \mathrm{m}, \quad \mathrm{m}=4.5 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{x}=12.6 \mathrm{~cm}=0.126 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Da bi se tijelu povećala kinetička energija, mora okolica na njemu obaviti rad. Ako se tijelu smanjuje kinetička energija, tijelo obavlja rad. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Titranje je periodično gibanje oko ravnotežnog položaja. Periodično gibanje je gibanje koje se ponavlja nakon određenog vremenskog intervala (perioda). Najjednostavnije titranje je harmoničko titranje, tj. titranje koje uzrokuje harmonijska (elastična) sila. Ona je razmjerna pomaku iz ravnotežnog položaja: F=-k \cdot x . Pomaknemo li oprugu iz ravnotežnog položaja stiskanjem ili rastezanjem, ona titra oko tog položaja. Svaki pomak od ravnotežnog položaja nazivamo elongacijom, a najveći pomak od položaja ravnoteže nazivamo amplitudom. Elastična potencijalna energija opruge dana je formulom E_{e p}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2} gdje je x pomak od ravnotežnog položaja, k koeficijent elastičnosti opruge. Kada kuglu ispustimo elastična potencijalna energija opruge, zbog zakona održanja energije, pretvorit će se u kinetičku energiju kugle. \begin{gathered} E_{e p}=E_{k} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v^{2}=\frac{k \cdot x^{2}}{m} \Rightarrow \\ \Rightarrow v^{2}=\frac{k \cdot x^{2}}{m} / \sqrt{ } \Rightarrow v=\sqrt{\frac{k \cdot x^{2}}{m}} \Rightarrow v=x \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}=0.126 m \cdot \sqrt{\frac{500 \frac{N}{m}}{4.5 k g}}=1.33 \frac{m}{s} . \end{gathered} Vježba 241 Na glatkoj horizontalnoj podlozi uz sabijenu oprugu konstante 500 \mathrm{~N} / \mathrm{m} leži kugla mase 450 dag. Kolikom će brzinom kugla odletjeti ako je ispustimo? Opruga je prije ispuštanja kugle sabijena za 1.26 \mathrm{dm} od ravnotežnog položaja. Rezultat: \quad 1.33 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na glatkoj horizontalnoj podlozi uz sabijenu oprugu konstante 500 N/m leži kugla mase 4.5 kg. Kolikom će brzinom kugla odletjeti ako je ispustimo? Opruga je prije ispuštanja kugle sabijena za 12.6 c...
Kvadar mase 2 kg giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. On nalijeće na horizontalno polegnutu oprugu konstante elastičnosti 800 N/m. Nakon udarca u oprugu kvadar se usporava sabijaj...
Kvadar mase 2 kg giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. On nalijeće na horizontalno polegnutu oprugu konstante elastičnosti 800 N/m. Nakon udarca u oprugu kvadar se usporava sabijajuć...
Dva tijela masa m₁ = 6 kg i m₂ = 2 kg leže na glatkoj horizontalnoj podlozi. Povezana su tankom niti koja može izdržati silu od 20 N. Odredite najveću horizontalnu silu F kojom možete djelovati na s...
Na idealno glatkoj horizontalno postavljenoj podlozi leže dva tijela masa m₁ = 1 kg i m₂ = 4 kg, povezana užetom. Na tijela djeluju sile F₂ = 80 N i F₁ = 30 N kako je prikazano na crtežu. [] a...
Dva tijela mase m₁ i m₂ leže na glatkoj horizontalnoj površini i svezana su međusobno nitima koja mogu podnijeti najveću napetost T. Odredite najveću horizontalnu silu F kojom možete, djelujući na t...
Predmet mase 4 kg miruje na glatkoj kosini nagiba 60^(∘). Horizontalna sila F sprečava ga da klizi. Nađi silu F. (g=9.81 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana