Kuglica mase 0.02 kg izbacuje se praćkom. Prilikom izbacivanja kuglice elastična vrpca praćke produži se za 0.25 m. Konstanta elastičnosti vrpce iznosi 100 N/m. Kolikom brzinom kuglica izleti iz praćke?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=0.02 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{x}=0.25 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{k}=100 \mathrm{~N} / \mathrm{m}, \quad \mathrm{v}=? Titranje je periodično gibanje oko ravnotežnog položaja. Periodično gibanje je gibanje koje se ponavlja nakon određenog vremenskog intervala (perioda). Najjednostavnije titranje je harmoničko titranje, tj. titranje koje uzrokuje harmonijska (elastična) sila. Ona je razmjerna pomaku iz ravnotežnog položaja: F=-k \cdot x . Pomaknemo li oprugu iz ravnotežnog položaja stiskanjem ili rastezanjem, ona titra oko tog položaja. Svaki pomak od ravnotežnog položaja nazivamo elongacijom, a najveći pomak od položaja ravnoteže nazivamo amplitudom. Elastična potencijalna energija opruge dana je formulom E_{e p}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2} gdje je x pomak od ravnotežnog položaja, k koeficijent elastičnosti opruge. Tijelo mase \mathrm{m} i brzine \mathrm{v} ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Prema zakonu očuvanja energije kinetička energija kuglice pri izlijetanju iz praćke jednaka je elastičnoj potencijalnoj energiji praćke. \begin{aligned} &E_{k}=E_{e p} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2} / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v^{2}=\frac{k \cdot x^{2}}{m} \Rightarrow \\ &\Rightarrow v^{2}=\frac{k \cdot x^{2}}{m} / v \Rightarrow v=\sqrt{\frac{k \cdot x^{2}}{m}} \Rightarrow v=x \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}=0.25 m \cdot \sqrt{\frac{100}{0.02 k g}}=17.68 \frac{m}{s} . \end{aligned}

Vježba

Kuglica mase 0.04 \mathrm{~kg} izbacuje se praćkom. Prilikom izbacivanja kuglice elastična vrpca praćke produži se za 0.25 \mathrm{~m}. Konstanta elastičnosti vrpce iznosi 200 \mathrm{~N} / \mathrm{m}. Kolikom brzinom kuglica izleti iz praćke? Rezultat: \quad 17.68 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kuglica mase 0.02 kg izbacuje se praćkom. Prilikom izbacivanja kuglice elastična vrpca praćke produži se za 0.25 m. Konstanta elastičnosti vrpce iznosi 100 N/m. Kolikom brzinom kuglica izleti iz pra...
Kuglica mase 2 kg visi na nerastezljivoj niti. Nit se otkloni od vertikale za 60^(∘) i pusti. Kolika je napetost niti u času prolaska kugle ravnotežnim položajem ? (g=9.81 m/s²)
Pozitivno nabijena kuglica mase 0,2 g i naboja 4,3 mikroC giba se horizontalno i ulijeće u električno polje kondenzatora jakosti 350 V/m, okomito na silnice. Gornja ploča kondenzatora je negativno n...
O oprugu čija je konstanta 1 N ⋅ m⁻¹ obješena je kuglica mase 10 g koja harmonijski oscilira s amplitudom 2 ⋅ 10⁻² m. Odredite elongaciju kuglice nakon 0.5 s ako su oscilacije neamortizirane i ako j...
Kuglica mase 10 g pada sa neke visine na metalnu ploču i odbije se pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od početne visine. Kolika je energija izgubljena pri sudaru kuglice i ploče? (g=9.81...
Kuglica mase 10 g sa visine 1 m padne na metalnu ploču i odbije se, pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od one sa koje je puštena. Kolika je energija izgubljena pri sudaru kuglice i ploče...
Kuglica mase 10 g sa visine 1 m padne na metalnu ploču i odbije se, pri čemu dosegne visinu koja je za 10 cm manja od one sa koje je puštena. Za koliko se promijeni brzina kuglice pri odbijanju od p...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana