Kojom početnom brzinom v₀ treba baciti prema dolje loptu sa visine h da bi odskočila na visinu 2 ⋅ h? Gubitke mehaničke energije zanemarite. ( g je ubrzanje sile teže)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{h}, \quad 2 \cdot \mathrm{h}, \quad \mathrm{g}, \quad \mathrm{v}_{0}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Kada loptu bacimo početnom brzinom v_{0}, sa visine h, prema dolje njezina ukupna energija pri padu na tlo jednaka je zbroju gravitacijske potencijalne i kinetičke energije. E=m \cdot g \cdot h+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2} Budući da lopta odskoči na visinu 2 \cdot \mathrm{h}, imat će gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot 2 \cdot h \Rightarrow E_{g p}=2 \cdot m \cdot g \cdot h . Zbog zakona o očuvanu energije ukupna energija lopte pri padu na tlo jednaka je gravitacijskoj potencijalnoj energiji na visini 2 \cdot \mathrm{h}. \begin{gathered} E=E_{g p} \Rightarrow m \cdot g \cdot h+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2}=2 \cdot m \cdot g \cdot h \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2}=2 \cdot m \cdot g \cdot h-m \cdot g \cdot h \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2}=m \cdot g \cdot h \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2}=m \cdot g \cdot h / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v_{0}^{2}=2 \cdot g \cdot h \Rightarrow \end{gathered} \Rightarrow v_{0}^{2}=2 \cdot g \cdot h / v \Rightarrow v_{0}=\sqrt{2 \cdot g \cdot h} . Vježba 298 Kojom početnom brzinom v _{0} treba baciti prema dolje loptu sa visine h da bi odskočila na visinu 4 . h? (Gubitke mehaničke energije zanemarite.) visinu 4 \cdot \mathrm{h} ? (Gubitke mehaničke energije zanemarite.) Rezultat: \quad v_{0}=\sqrt{6 \cdot g \cdot h}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kojom početnom brzinom v₀ treba baciti loptu prema dolje sa visine h da bi odskočila na visinu 2 ⋅ h? Gubitke mehaničke energije zanemarite. (ubrzanje slobodnog pada g)
S visine 100 m iznad tla bačen je kamen vertikalno prema dolje početnom brzinom 5 m/s. Kojom početnom brzinom treba istodobno baciti drugi kamen s tla vertikalno uvis da bi se sudarili na pola puta?...
S visine 100 m iznad tla bačen je kamen vertikalno prema dolje početnom brzinom 5 m/s. Kojom početnom brzinom treba istodobno baciti drugi kamen s tla vertikalno uvis da bi se sudarili na pola puta?...
Kamen bacimo s tornja visine 30 m početnom brzinom 10 m/s pod kutom 35^(∘) prema horizontali. Treba odrediti koliko će se dugo tijelo gibati i na kojoj će udaljenosti od podnožja tornja pasti. Otpor...
Lopta je bačena pod kutom α prema horizontu početnom brzinom v₀. Vrijeme gibanja lopte iznosi 2.4 s. Odrediti najveću visinu na kojoj će se lopta naći pri tome gibanju. Otpor zraka zanemariti. (g=9....
Tijelo je izbačeno početnom brzinom v₀ = 300 m/s pod kutom elevacije α = 50^(∘) prema horizontalnoj podlozi. Ubrzanje slobodnog pada je g = 9.81 m/s². Odredite: a) maksimalnu visinu tijela b)...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana