Kolika je brzina deuterona mase 2.01 ⋅ 1.66 ⋅ 10⁻²⁷ kg koji, izlijećući iz ciklotrona, ima energiju 9.8 MeV?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}=2.01 \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg}=3.34 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=9.8 \mathrm{MeV}=9.8 \cdot 10^{6} \mathrm{eV}= =\left[9.8 \cdot 10^{6} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19}\right]=1.57 \cdot 10^{-12} \mathrm{~J}, \quad \mathrm{v}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Elektronvolt je jedinica za energiju. Energiju 1 eV dobije čestica nabijena istim električnim nabojem kao što ga ima elektron \left(1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}\right) kada prođe električnim poljem razlike potencijala 1 \mathrm{~V} : E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=E_{k} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=E_{k} / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v^{2}=\frac{2 \cdot E_{k}}{m} \Rightarrow

Vježba

Kolika je brzina deuterona mase 2.01 \cdot 1.66 \cdot 10^{-30} \mathrm{t} koji, izlijećući iz ciklotrona, ima energiju 9.8 \mathrm{MeV} ? Rezultat: \quad 3.07 \cdot 10^{7} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je brzina deuterona mase 2.01 ⋅ 1.66 ⋅ 10⁻²⁷ kg koji, izlijećući iz ciklotrona, ima energiju 9.8MeV ?
Kolika je brzina neutrona koji ima valnu duljinu 600 nm?( masa neutrona m = 1.675 ⋅ 10⁻²⁷ kg, Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴ J ⋅ s )
Kolika je de Broglieva valna duljina neutrona ako brzina neutrona iznosi 1000 m/s? (Masa neutrona je 1.675 ⋅ 10⁻²⁷ kg, Planckova konstanta je 6.626⋅10⁻³⁴ J⋅s.)
Kolika je brzina tijela mase 10 g, ako mu je kinetička energija 40 J?
Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V? Elektron je u početnoj točki mirovao. (masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, naboj elektrona e  = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C )
Kolika je brzina elektrona, čija je masa 10% veća od mase mirovanja, ako je c brzina svjetlosti u vakuumu?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana