Kolika je brzina elektrona koji se giba jednoliko po pravcu kroz međusobno okomito magnetsko i električno polje?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\vec{B} \perp \vec{E}, \quad \mathrm{v}=? Budući da se elektron giba jednoliko po pravcu (I. Newtonov poučak!), Lorentzova sila (magnetska sila) po iznosu jednaka je električnoj sili: F_{L}=F \Rightarrow e \cdot v \cdot B=e \cdot E \Rightarrow e \cdot v \cdot B=e \cdot E / \cdot \frac{1}{e \cdot B} \Rightarrow v=\frac{E}{B} . Vježba 039 Kolika je brzina čestice naboja Q koja se giba jednoliko po pravcu kroz međusobno okomito magnetsko i električno polje? Rezultat: \quad v=\frac{E}{B} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je kinetička energija elektrona mase m₀ = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg koji se giba brzinom v = 0.92 ⋅ c? (c brzina svjetlosti u vakuumu)
Kolika je količina gibanja elektrona mase m₀ = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg koji se giba brzinom v = 0.92 ⋅ c? (c je brzina svjetlosti u vakuumu c = 3 ⋅ 10⁸ m/s )
Za koliko se postotaka poveća masa elektrona koji se giba brzinom 0.5 ⋅ c, gdje je c brzina svjetlosti u praznini?
Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V? Elektron je u početnoj točki mirovao. (masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, naboj elektrona e  = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C )
U procesu nestajanja para elektron - pozitron nastaju dva γ - fotona, koji se gibaju po istom pravcu u suprotnim smjerovima. Kolika je brzina jednog γ - fotona u odnosu na drugi?
Izlazni rad za neku fotostanicu je 6.4 ⋅ 10⁻¹⁹ J. Kolika je brzina elektrona koji izlete iz fotostanice ako je obasjana svjetlošću frekvencije 3 ⋅ 10¹⁵ Hz ? (Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴ J ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana