Zrakoplov, mase 10t, pri uzlijetanju treba postići najmanju brzinu 80 km/h. Duljina uzletišta je 100 m, a koeficijent trenja 0.2. Gibanje zrakoplova pri uzlijetanju je jednoliko ubrzano. Kolika je najmanja snaga motora da bi uzlijetanje uspjelo? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{t}=10000 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}=80 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[80: 3.6]=22.22 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{s}=100 \mathrm{~m}, \quad \mu=0.2, \begin{aligned} & \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{P}=? \end{aligned} Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a \text {. } Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga se može izračunati izrazom P=F \cdot \mathrm{v} \text {, } gdje je F sila u smjeru gibanja tijela, a v brzina tijela. Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \mathrm{FN} gdje je F_{\text {tr }} trenje, \mu faktor trenja, F_{N} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g . Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot a \cdot s \Rightarrow a=\frac{v^{2}}{2 \cdot s} gdje je v brzina za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme \mathrm{t}. Rezultantna sila jednaka je razlici vučne sile \mathrm{F} i sile trenja \mathrm{F}_{\mathrm{tr}}. Prema drugom Newtonovu poučku rezultantna sila koja uvjetuje gibanje jednaka je umnošku mase m zrakoplova i njegove akceleracije a. m \cdot a=F-F_{t r} \Rightarrow F-F_{t r}=m \cdot a \Rightarrow F=m \cdot a+F_{t r} \Rightarrow F=m \cdot a+\mu \cdot m \cdot g . Budući da je uzlijetanje jednoliko ubrzano gibanje, akceleracija je jednaka a=\frac{v^{2}}{2 \cdot s} Iz sustava jednadžba dobije se \mathrm{F}. \left.\begin{array}{rl} a & =\frac{v^{2}}{2 \cdot s} \\ F & =m \cdot a+\mu \cdot m \cdot g \end{array}\right\} \Rightarrow F=m \cdot \frac{v^{2}}{2 \cdot s}+\mu \cdot m \cdot g Minimalna snaga P motora jednaka je snazi koju zrakoplov razvije u trenutku uzlijetanja. Vježba 401 Zrakoplov, mase 10 \mathrm{t}, pri uzlijetanju treba postići najmanju brzinu 80 \mathrm{~km} / \mathrm{h}. Duljina uzletišta je 0.1 \mathrm{~km}, a koeficijent trenja 0.2. Gibanje zrakoplova pri uzlijetanju je jednoliko ubrzano. Kolika je najmanja snaga motora da bi uzlijetanje uspjelo? (ubrzanje slobodnog pada g=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 984 \mathrm{~kW}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Zrakoplov, mase 10t, pri uzlijetanju treba postići najmanju brzinu 80 km/h. Duljina uzletišta je 100 m, a koeficijent trenja 0.2. Gibanje zrakoplova pri uzlijetanju je jednoliko ubrzano. Kolika je n...
Kolika sila može ubrzati zrakoplov mase 14 tona na pisti dugoj 80 m iz mirovanja do brzine 55 m/s?
Da bi mogao uzletjeti, zrakoplov, mase 4t, na kraju uzletišta treba imati brzinu 144 km/h. Duljina uzletišta je 100 m. Kolika je potrebna snaga motora za uzlijetanje zrakoplova ako je njegovo gibanj...
Zrakoplov pri uzletu mora imati brzinu 81 km/h. Duljina piste je 100 m, a težina zrakoplova 10kN. Koeficijent trenja pri uzletu je 0.2. Kolika je snaga motora? Gibanje zrakoplova pri uzletu je jedno...
Zrakoplov nadlijeće u niskom letu mačku koja čuje pri nailasku zrakoplova zvuk frekvencije λ₁ = 1.5 ⋅ 10⁴ Hz, a pri udaljavanju zrakoplova zvuk frekvencije λ₂ = 10³ Hz. Izračunajte brzinu zrakoplova...
Zrakoplov se pri uzlijetanju otisne brzinom od 315 km/h pod kutom od 22^(∘) prema ravnini piste. Na kojoj se visini izraženoj u metrima zrakoplov nalazi nakon 8 s?
Zrakoplov leti brzinom 250 km/h u odnosu na zrak. Sa sjevera puše vjetar brzinom 20 m/s. U kojem će smjeru morati letjeti zrakoplov i koliku će brzinu imati s obzirom na Zemlju, ako želi stići na za...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana