Teret mase 40 kg podigne se djelovanjem sile od 600 Nza4 m. a) Odredi rad. b) Koliko će biti ubrzanje tereta na visini 4 m ? c) Kolika će biti brzina tereta na visini 4 m ? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=40 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}=600 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~h}=4 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~W}=?, \quad \mathrm{a}=?, \quad \mathrm{v}=? Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a \text {. } Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot a \cdot s, gdje je v brzina za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. W=F \cdot h=600 \mathrm{~N} \cdot 4 m=2400 \mathrm{~J}=2.4 \mathrm{~kJ} . b) Rezultantna sila koja izvodi gibanje akceleracijom a jest m \cdot a=F-G \Rightarrow m \cdot a=F-m \cdot g gdje je G sila teža koja djeluje na teret mase m, a F sila kojom se djeluje na teret pri podizanju. \begin{aligned} m \cdot a=F-G \Rightarrow m \cdot a &=F-m \cdot g \Rightarrow m \cdot a=F-m \cdot g /: m \Rightarrow a=\frac{F}{m}-g=\\ &=\frac{600 \mathrm{~N}}{40 \mathrm{~kg}}-9.81 \frac{m}{\mathrm{~s}^{2}}=5.19 \frac{m}{\mathrm{~s}} . \end{aligned} C) v^{2}=2 \cdot a \cdot h \Rightarrow v^{2}=2 \cdot a \cdot h / v \Rightarrow v=\sqrt{2 \cdot a \cdot h}=\sqrt{2 \cdot 5.19 \frac{m}{s^{2}} \cdot 4 m=6.44 \frac{m}{s}}

Vježba

Teret se podigne djelovanjem sile od 1200 \mathrm{~N} za 2 \mathrm{~m}. Odredi rad. Rezultat: 2400 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Teret mase 40 kg podigne se djelovanjem sile od 600 Nza4 m. a) Odredi rad. b) Koliko će biti ubrzanje tereta na visini 4 m ? c) Kolika će biti brzina tereta na visini 4 m ? (ubrzanje sl...
Teret mase 10 kg diže se stalnom akceleracijom 0.19 m/s². Koliki je rad obavljen u času kad teret stigne na visinu 1.5 m?( g=9.81 m/s²)
Teret mase 10 kg diže se stalnom akceleracijom 0.19 m/s². Koliki je rad obavljen u času kad teret stigne na visinu 1.5 m?( g=9.81 m/s²)
Covjek gura teret mase 10 kg stalnom brzinom uz kosinu nagiba 30^(∘) i prijeđe put od 3 m. Sila kojom djeluje čovjek ima smjer kosine. Koeficijent trenja između površine tereta i kosine jest 0.2. Iz...
Covjek vuče teret mase 30 kg stalnom brzinom po horizontalnoj podlozi silom koja zatvara kut α = 30^(∘) s horizontalom. Koeficijent trenja je 0.2. Kolika je sila? (g=9.81 m/s²)
$\breve{C o v j e k}$ gura teret mase 30 kg stalnom brzinom po horizontalnoj podlozi silom koja zatvara kut α = 30^(∘) s horizontalom. Koeficijent trenja je 0.2. Kolika je sila? (g=9.81 m/s²)
Koliko topline treba dovesti toplinskom stroju, čija je korisnost 0.20, da bi se njime digao teret mase 400 kg na visinu 12 m?( g=9.81 m/s²)