Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine 20 m. Neposredno pri tlu ima brzinu 17 m/s. Odredite silu otpora zraka. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=20 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=17 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}=? Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot s . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Rad sile otpora zraka na putu h jednak je razlici gravitacijske potencijalne energije tijela na maksimalnoj visini h i njegove kinetičke energije pri tlu. \begin{gathered} W=E_{g p}-E_{k} \Rightarrow F \cdot h=m \cdot g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow F \cdot h=m \cdot g \cdot h-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} / \cdot \frac{1}{h} \Rightarrow \\ \Rightarrow F=m \cdot g-\frac{m \cdot v^{2}}{2 \cdot h} \Rightarrow F=m \cdot\left(g-\frac{v^{2}}{2 \cdot h}\right)=2 \mathrm{~kg} \cdot\left(9.81 \frac{m}{s}-\frac{\left(17 \frac{m}{s}\right)^{2}}{2 \cdot 20 m}\right)=5.17 N \approx 5 N \end{gathered}

Vježba

Tijelo mase 4 \mathrm{~kg} slobodno pada s visine 20 \mathrm{~m}. Neposredno pri tlu ima brzinu 17 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Odredite silu otpora zraka. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 10.34 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine 20 m. Neposredno pri tlu ima brzinu 17 m/s. Odredite silu otpora zraka. (ubrzanje sile teže g = 9.81 m/s² )
Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine od 50 m. Nakon što je u slobodnom padu prešlo 30 m, tj. palo na 20 m : A. potencijalna energija jednaka je 0 J B. kinetička energija jednaka je 0 J C. potenci...
Tijelo mase 0.2 kg slobodno pada sa visine 1 m. Kolika je njegova promjena količine gibanja? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Tijelo, mase 2 kg, giba se vertikalno uvis pod djelovanjem stalne sile. Do visine 1 m ona obavi rad 80 J. Koliko je ubrzanje tijela? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.80 m/s² )
Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...
Tijelo mase 0.2 kg klizi niz kosinu i prijeđe visinsku razliku od 10 m. Izračunajte kinetičku energiju tijela na kraju puta, ako je krenulo iz stanja mirovanja, a sila trenja je zanemariva. (ubrzanj...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana