Prosječna dnevna temperatura u ožujku u Bjelovaru iznosi 10^(∘)C. Kolika je prosječna termodinamička temperatura?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Jedinica termodinamičke temperature je kelvin (znak: K), a jedinica empiričke Celzijeve temperature je Celzijev stupanj (znak: { }^{\circ} \mathrm{C} ). Celsiusov stupanj po definiciji jednak je kelvinu { }^{\circ} \mathrm{C}=\mathrm{K} . Fizikalna veličina Celsiusova temperatura ( \mathrm{t} ) definirana je jednadžbom \mathrm{t}=\mathrm{T}-273.15 \mathrm{~K}. \begin{aligned} \mathrm{t}=10{ }^{\circ} \mathrm{C}, & \mathrm{T}=? \\ & \mathrm{~T}=273.15 \mathrm{~K}+\mathrm{t}=273.15 \mathrm{~K}+10{ }^{\circ} \mathrm{C}=273.15 \mathrm{~K}+10 \mathrm{~K}=283.15 \mathrm{~K} \approx 283 \mathrm{~K} \end{aligned} Prosječna termodinamička temperature je 283 \mathrm{~K}. Vježba 001 Prosječna dnevna temperatura u travnju u Bjelovaru iznosi 12 둘. Kolika je prosječna termodinamička temperatura? Rezultat: \quad 285 \mathrm{~K}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Prosjecna relativna atomska.masa prirodnog vodika je 1,00794. Relativna atomska masa lakog vodika je 1,007825, a teskog vodika 2,014. Izracunaj brojevni.udio teskog vodika u prirodnoj smjesi.
Kolika je prosječna brzina reakcije 2 H₂0₂(aq) → 2 H₂O(l) + O₂(g) ako početna koncentracija vodikova peroksida iznosi 0.08 mol L⁻¹, a u 2. minuti iznosi 0.04 mol L⁻¹
Kolika je prosječna brzina nastajanja dušikova(II) oksida ako se koncentracija dušikova(II) oksida tijekom 3 minute promijeni od 0.0021 mol dm⁻³ do 0.0057 mol dm⁻³?
Kolika je prosječna snaga potrebna da bi nepomično tijelo mase 10 kg postiglo količinu gibanja 60 kg m/s za dvije sekunde?
Kolika je prosječna snaga potrebna da bi nepomično tijelo mase 10 kg postiglo količinu gibanja 60 kg ⋅ m/s za dvije sekunde?
Kolika je prosječna brzina automobila tijekom putovanja ako se prvu polovicu vremena giba brzinom 40 km/h, drugu polovicu vremena brzinom 60 km/h ?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana