Na tijelo koje ima učvršćenu os djeluju dvije sile F₁ = 50 N i F₂ = 30 N u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i dvije sile F₃ = 20 N i F₄ = 60 N u smjeru kazaljke na satu. Krakovi odgovarajućih sila jesu r₁ = 50 cm, r₂ = 25 cm, r₃ = 75 cm i r₄ = 20 cm. U kojem će se smjeru zakrenuti tijelo?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{F}_{1}=50 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~F}_{2}=30 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~F}_{3}=-20 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~F}_{4}=-60 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{r}_{1}=50 \mathrm{~cm}=0.5 \mathrm{~m}, \begin{aligned} & \mathrm{r}_{2}=25 \mathrm{~cm}=0.25 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{r}_{3}=75 \mathrm{~cm}=0.75 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{r}_{4}=20 \mathrm{~cm}=0.2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{M}_{1}=?, \quad \mathrm{M}_{2}=?, \quad \mathrm{M}=? \end{aligned} Moment M sile F u odnosu prema osi jest umnožak sile F i udaljenosti r pravca sile od te osi: \mathrm{M}=\mathrm{r} \cdot \mathrm{F} Tijelo je u ravnoteži ako je zbroj momenata sila koje zakreću tijelo u jednom smjeru jednak zbroju momenata sila koje ga zakreću u suprotnom smjeru. Dvostrana poluga je u ravnoteži kad je Tijelo će se zakrenuti u smjeru: \begin{gathered} \left.\begin{array}{c} M_{1}=F_{1} \cdot r_{1}+F_{2} \cdot r_{2} \text { smjer obrnut od kazaljke na satu } \\ M_{2}=F_{3} \cdot r_{3}+F_{4} \cdot r_{4} \text { u smjeru kazaljke na satu } \end{array}\right\} \Rightarrow \\ \left.\left.\Rightarrow \begin{array}{c} M_{1}=50 \mathrm{~N} \cdot 0.5 \mathrm{~m}+30 \mathrm{~N} \cdot 0.25 \mathrm{~m} \\ M_{2}=-20 \mathrm{~N} \cdot 0.75 \mathrm{~m}+(-60 \mathrm{~N}) \cdot 0.20 \mathrm{~m} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} M_{1}=32.5 \mathrm{~N} \cdot \mathrm{m} \\ M_{2}=-27 \mathrm{~N} \cdot \mathrm{m} \end{array}\right\} \Rightarrow M_{1}>M_{2} . \end{gathered} Budući da je \mathrm{M}_{1}>\mathrm{M}_{2}, tijelo se zakreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Vježba 112 Na tijelo koje ima učvršćenu os djeluju dvije sile F_{1}=60 \mathrm{~N} i F_{2}=30 \mathrm{~N} u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i dvije sile \mathrm{F}_{3}=20 \mathrm{~N} i \mathrm{F}_{4}=50 \mathrm{~N} u smjeru kazaljke na satu. Krakovi odgovarajućih sila jesu \mathrm{r}_{1}=50 \mathrm{~cm}, \mathrm{r}_{2}=25 \mathrm{~cm}, \mathrm{r}_{3}=75 \mathrm{~cm} i \mathrm{r}_{4}=20 \mathrm{~cm}. U kojem će se smjeru zakrenuti tijelo? Rezultat: \quad Tijelo se zakreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na tijelo koje ima učvršćenu os djeluju dvije sile F₁ = 50 N i F₂ = 30 N u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i dvije sile F₃ = 20 N i F₄ = 60 N u smjeru kazaljke na satu. Krakovi odgovarajućih sil...
Tijelo bacimo vertikalno uvis sa zemlje. Na visini 10 m iznad tla ono ima brzinu 5 m/s. Nađite vrijeme za koje će tijelo ponovno pasti na zemlju. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
zasto isto tijelo ima različitu masu ako je mjereno na zraku, od mase u nekom drugom sredstvu(npr.voda).postoji li neka formula pomoću koje se može izraćunati gustoća tijela, na osnovi poznatih masa t...
Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J.S koje je visine tijelo počelo padati ako je na savladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje...
Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J.S koje je visine tijelo počelo padati ako je na svladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje ...
Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J. S koje je visine tijelo počelo padati, ako je na svladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoj...
Tijelo mase 56,7 kilograma uronimo u vodu pod tlakom od 56 hPa. Kolika je gustoća tijela ako Ivan ima pet jabuka,a krava je na desnom kutu sobe koje ima 56 protona?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana