Na učvršćenu koloturu polumjera 0.5 m omotana je nit na kraju koje je učvršćen uteg mase 10 kg. Nađi moment tromosti koloture ako uteg pada akceleracijom 2.04 m/s².(g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}=0.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}=10 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{a}=2.04 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{I}=? Tijelo će rotirati jednoliko ubrzano ako na njega djeluje stalan moment sile M, koji još zovemo zakretnim momentom. Osnovni zakon rotacije pišemo: M=\alpha \cdot I \text {. } Moment sile M koji okreće kotač jednak je umnošku momenta tromosti I kotača i kutne akceleracije \alpha. Moment M sile F u odnosu prema osi rotacije jest umnožak sile F i udaljenosti r pravca sile od te osi: M=F \cdot r . Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Sila koja djeluje na uteg je sila teža: \left.\begin{array}{l} F=G \\ G=m \cdot g \end{array}\right\} \Rightarrow F=m \cdot g Moment tromosti I koloture, ako uteg pada akceleracijom a, iznosi: \left.\left.\left.\begin{array}{c} M=\alpha \cdot I \\ a=\alpha \cdot r \\ M=r \cdot F \end{array}\right\} \Rightarrow \alpha=\frac{a}{r} \quad \begin{array}{c} M \cdot I \\ M=r \cdot m \cdot g \end{array}\right\} \Rightarrow M=\frac{a}{r} \cdot I } \\ {M=r \cdot m \cdot g} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{a}{r} \cdot I=r \cdot m \cdot g / \frac{r}{a} \Rightarrow \Rightarrow I=\frac{r^{2} \cdot m \cdot g}{a}=\frac{(0.5 m)^{2} \cdot 10 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}}{2.04 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}}=12.022 \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{m}^{2} . Vježba 155 Na učvršćenu koloturu polumjera 50 \mathrm{~cm} omotana je nit na kraju koje je učvršćen uteg mase 0.01 \mathrm{t} . Nađi moment tromosti koloture ako uteg pada akceleracijom 204 \mathrm{~cm} / \mathrm{s}^{2} . Rezultat: \quad 12.022 \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{m}^{2}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na učvršćeni kolotur polumjera 0.5 m omotana je nit na kraju koje je učvršćen uteg mase 10 kg. Nađi moment tromosti kolotura ako uteg pada akceleracijom 2.04 m/s².(g=9.81 m/s²)
Na glatkome horizontalnom stolu leži tijelo mase m. Faktor trenja između stola i tijela jest μ. Na tijelo je privezana nit koja je prebačena preko koloture učvršćene na rubu stola. Na drugom kraju n...
Preko učvrsćenog kolotura prebaćen je konop. Na jednome kraju konopa visi uteg mase m 5 kg, uronjen u vodu, a na drugome kraju visi uteg mase m2 = 4 kg. Kolotur je u ravnoteži. Kolika sila uzgona djel...
Na tijelo koje ima učvršćenu os djeluju dvije sile F₁ = 50 N i F₂ = 30 N u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i dvije sile F₃ = 20 N i F₄ = 60 N u smjeru kazaljke na satu. Krakovi odgovarajućih sil...
Kuglica mase m učvršćena na kraj gumene vrpce, koeficijenta elastičnosti k, rotira u horizontalnoj ravnini kutnom brzinom ω. Duljina nerastegnute vrpce je 1₀, a sila napetosti vrpce razmjerna je pro...
Na površini Zemlje učvršćen je pomoću šarke lagani štap duljine h₁ u vertikalnom položaju. Na njemu su učvršćene dvije kugle mase m₁ i m₂. Kugla mase m₁ nalazi se na gornjem kraju štapa, a kugla mas...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana