Vodič oblika prstena giba se konstantno u homogenom i vremenski konstantnom magnetskom polju. Prstenom će teći inducirana električna struja: A) ako se giba u smjeru magnetskog polja B) ako se giba suprotno smjeru magnetskog polja C) ako se giba okomito na smjer magnetskog polja D) ako se giba ubrzano E) neće teći struja.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Elektromagnetskom indukcijom nazivamo pojavu induciranog napona u vodiču, izazvanoga promjenom magnetskog toka. Ako se u magnetskom polju magnetske indukcije B giba vodič duljine l brzinom v, kojega smjer čini kut \alpha s vektorom magnetske indukcije, onda se iznos induciranog napona može odrediti izrazom U_{i}=B \cdot l \cdot v \cdot \sin \alpha Kada se vodič oblika prstena giba u smjeru polja dobije se \left.\begin{array}{l} \alpha=0^{0} \Rightarrow \sin 0^{0}=0 \\ U_{i}=B \cdot l \cdot v \cdot \sin \alpha \end{array}\right\} \Rightarrow U_{i}=0 Kada se vodič oblika prstena giba suprotno smjeru polja dobije se \left.\begin{array}{l} \alpha=180^{0} \Rightarrow \sin 180^{0}=0 \\ U_{i}=B \cdot l \cdot v \cdot \sin \alpha \end{array}\right\} \Rightarrow U_{i}=0 Kada se vodič oblika prstena giba okomito na smjer polja, dobije se \left.\begin{array}{l} \alpha=90^{0} \Rightarrow \sin 90^{0}=1 \\ U_{i}=B \cdot l \cdot v \cdot \sin \alpha \end{array}\right\} \Rightarrow U_{i}=B \cdot l \cdot v \neq 0 Odgovor je pod C. Vježba 104 Vodič oblika prstena giba se konstantno u homogenom i vremenski konstantnom magnetskom polju. U prstenu će se pojaviti inducirani napon: A) ako se giba u smjeru magnetskog polja B) ako se giba suprotno smjeru magnetskog polja C) ako se giba okomito na smjer magnetskog polja D) ako se giba ubrzano E) neće se inducirati napon.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Vodič oblika prstena giba se konstantno u homogenom i vremenski konstantnom magnetskom polju. Prstenom će teći inducirana električna struja: A) ako se giba u smjeru magnetskog polja B) ako se giba s...
Vodič u obliku prstena, polumjera a  = 2 m, izrađen je od bakrene žice, poprečnog presjeka S = 4 mm². Uključen je na izvor elektromotornog napona U = 2 Vi unutarnjeg otpora r = 0.1Ω. Kolika je magne...
Kakvog oblika mora biti vodič, određene mase i duljine, da mu je otpor minimalan?
Koliki je električni otpor vodiča oblika jednakostraničnog valjka, a koliki oblika kocke? Čiji je otpor veći, ako su im volumeni jednaki?
Vodič u obliku kruga ploštine 5 cm² nalazi se između polova elektromagneta. Magnetno polje ima indukciju 4 ⋅ 10⁻² T. Odredi elektromotornu silu (inducirani napon) koja se inducira u krugu ako krug ...
Vodič u obliku kruga ploštine 5 cm² nalazi se između polova elektromagneta. Jakost magnetnog polja je 32000 A/m. Odredi elektromotornu silu (inducirani napon) koja se inducira u krugu ako krug za 0...
Vodič u obliku kruga je u ravnini okomitoj na vektor magnetnog polja indukcije 0.75 T.Kao posljedica djelovanja vanjske sile ploština kruga smanjuje se brzinom 7.26 ⋅ 10⁻³ m²/s. Odredite iznos induc...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana