Pomoću kolotura jednoliko se diže teret mase 22.5 kg na način prikazan na slici. Koliku silu pokazuje dinamometar ako je masa kolotura 5 kg ? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) []


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=\mathrm{m}_{2}=\mathrm{m}, \quad \mathrm{R}_{1}, \quad \mathrm{R}_{2}=2 \cdot \mathrm{R}_{1}, \quad \mathrm{~T}_{1}=\mathrm{T}_{2}=\mathrm{T}, \quad \frac{F_{2}}{F_{1}}=? Da bi se tijelo, mase m, gibalo po kružnici, polumjera \mathrm{r}, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila: F_{c p}=m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T^{2}} \cdot r, gdje je T perioda (ophodno vrijeme, vrijeme jednog okreta). Centripetalna sila ima smjer prema središtu kružnice. \begin{gathered} \frac{F_{2}}{F_{1}}=\frac{m_{2} \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T_{2}^{2}} \cdot R_{2}}{m_{1} \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T_{1}^{2}} \cdot R_{1}} \Rightarrow \frac{F_{2}}{F_{1}}=\frac{m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T^{2}} \cdot 2 \cdot R_{1}}{m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T^{2}} \cdot R_{1}} \Rightarrow \frac{F_{2}}{F_{1}}=\frac{m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T^{2}} \cdot 2 \cdot R_{1}}{m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2}}{T^{2}} \cdot R_{1}} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{F_{2}}{F_{1}}=2 \Rightarrow \frac{F_{2}}{F_{1}}=2 / \cdot F_{1} \Rightarrow F_{2}=2 \cdot F_{1} \end{gathered} Odgovor je pod D.

Vježba

Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama polumjera \mathrm{R}_{1} i \mathrm{R}_{2}. Pritom je \mathrm{R}_{2}=\mathrm{R}_{1}. Ophodno vrijeme (perioda) oba kamena je isto. Kakav je odnos sila napetosti u drugom i prvom slučaju? A. F_{2}=\frac{1}{4} \cdot F_{1} B. F_{2}=\frac{1}{2} \cdot F_{1} C . F_{2}=F_{1} D. F_{2}=2 \cdot F_{1} \section{Rezultat: \quad C.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...
Uteg težine 290 N i drugi težine 200 N, obješeni su uz pomoć tankog užeta preko koloture. Kolika je akceleracija svakog od njih? (Trenje zanemarite, g = 9.81 m/s² ) A. $1.4 \frac{m}{s}$ $B .1 .8 \fr...
Pomoću užeta koje može izdržati maksimalnu napetost 2000 N podiže se teret mase 100 kg iz stanja mirovanja jednoliko ubrzano vertikalno prema gore. Sila otpora zraka je stalna i iznosi 20 N. Na koju...
Pomoću transformatora smanjuje se napon gradske mreže na 22 V. Snaga transformatora je 1200 W. Kolika je jakost struje u primaru i u sekundaru, ako gubitke zanemarimo?
Pomoću sfernog zrcala polumjera zakrivljenosti 40 cm želimo na zastoru dobiti sliku upola manje visine od predmeta. Na koju udaljenost od tjemena zrcala moramo postaviti predmet i gdje će se tada na...
Pomoću ampermetra je izmjerena struja u primarnoj zavojnici transformatora I₁ = 0.1 A, a u sekundarnoj I₂ = 1 A. a) Snižava li se ili povećava napon ovim transformatorom? b) Koliki je omjer b...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana