Kolika je akceleracija slobodnog pada na ekvatoru ako je sekundno njihalo dugo 99.103 cm ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1=99.103 \mathrm{~cm}, \quad \mathrm{~T}=2 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=? Matematičko njihalo je njihalo (zamišljeno) koje ima nerastegljivu nit bez mase i kojega je masa kuglice koja njiše koncentrirana u jednoj točki. Uz male amplitude takvo njihalo izvodi harmoničke titraje. Vrijeme jednog titraja matematičkog njihala jest T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} gdje je 1 duljina njihala, a g akceleracija slobodnog pada. Jedan njihaj sekundnog njihala traje 1 \mathrm{~s}, a jedan potpuni titraj (dva njihaja = perioda) traje \mathrm{T}=2 \mathrm{~s} . Sekundno njihalo jest njihalo sa poluperiodom 1 s, a njegovo titrajno vrijeme (perioda) T=2 \mathrm{~s}. Iz izraza za periodu matematičkog njihala dobije se akceleracija slobodnog pada na ekvatoru: \begin{aligned} T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} / 2 \Rightarrow T^{2}=4 \cdot \pi^{2} \cdot \frac{l}{g} / \cdot g \Rightarrow g \cdot T^{2}=4 \cdot \pi^{2} \cdot l \Rightarrow g=\frac{4 \cdot \pi^{2} \cdot l}{T^{2}}=\\ =\frac{4 \cdot \pi^{2} \cdot 99.103 \mathrm{~cm}}{(2 \mathrm{~s})^{2}}=978.107 \frac{\mathrm{cm}}{2} . \end{aligned}

Vježba

Kolika je akceleracija slobodnog pada na mjestu gdje je sekundno njihalo dugo 100 \mathrm{~cm} ? Rezultat: \quad 986.96 \frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{s}}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

S tijela A mase 7 kg visi pričvršćeno uže i na njemu drugo tijelo B mase 5 kg. Masa užeta je 4 kg. Na tijelo A djeluje prema gore sila 188.8 N. a) Kolika je akceleracija tog sustava? b) Kolik...
Kolika je perioda matematičkog njihala duljine 1 m na Zemlji, a kolika na Mjesecu? (Akceleracija slobodnog pada na Zemlji iznosi g₁ = 9.81 m/s², a na Mjesecu g₂ = 1.62 m/s² )
Bakreni vodič površine presjeka 2.5 mm² okomito je ovješen na magnetsko polje indukcije 1.4 T. Kolika bi morala biti jakost struje da bi vodič lebdio u polju? (akceleracija slobodnog pada g = 9.81 m...
Prazan meteorološki balon ima masu 450 g. Kad je ispunjen vodikom gustoće 0.10 g/dm³, na površini Zemlje ima volumen 500dm³. Gustoća zraka u okolini balona je 1.30 g/dm³. Kad balon otpustimo, on će ...
Tijelo mase m postavljeno je na ravnu gredu duljine L. Jedan kraj grede podigne se na visinu h od vodoravnoga tla, kao što je prikazano na crtežu. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo? Oznakom d na...
Duljina je matematičkog njihala na Zemlji 1 m. Za koliko posto treba smanjiti duljinu njihala na Mjesecu da bi njegova perioda bila ista kao na Zemlji? (Akceleracija slobodnog pada na Zemlji izno...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana