Žicom teče struja 2 A i u točki A stvara magnetno polje indukcije 2μT. Ako struja promijeni smjer, magnetno polje u točki A: A. ostaje jednako B. promijeni smjer C. poraste dva puta D. smanji se dva puta.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Magnetno polje ravnog vodiča kojim teče struja prikazujemo magnetnim silnicama koje imaju oblik koncentričnih kružnica sa središtem u osi vodiča, a leže u ravnini okomitoj na vodič. Smjer magnetnog polja određujemo pravilom desne ruke: Obuhvatimo li žicu kojom prolazi struja dlanom desne ruke tako da palac pokazuje smjer struje, tada će savijeni prsti pokazivati smjer magnetnog polja. \begin{array}{ll}\text { Struja ima smjer od nas } & \text { Struja ima smjer prema nama } \\ \text { i ulazi u ravninu crtnje. } & \text { i izlazi iz ravnine crtnje }\end{array} i ulazi u ravninu crtnje. i izlazi iz ravnine crtnje Odgovor je pod B. Vježba 137 Žicom teče struja 5 A i u točki A stvara magnetno polje indukcije 4 \mu T. Ako struja promijeni smjer, magnetno polje u točki A: A. ostaje jednako B. promijeni smjer C. poraste dva puta D. smanji se dva puta. Rezultat: B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Žicom teče struja 2 A i u točki A stvara magnetno polje indukcije 2μT. Ako struja promijeni smjer, magnetno polje u točki A: A. ostaje jednako B. promijeni smjer C. poraste dva puta D. smanji se dva...
Željezni prsten poprečnog presjeka 5 cm² ima srednji promjer 16 cm. Oko prstena je namotano 400 zavoja. Relativna permeabilnost željeza je 500 . Kad žicom teče struja, u prstenu nastaje magnetski to...
Žicom teče stalna struja jakosti 2 A. Koliko naboja prođe kroz žicu u l min?
Polovi baterije napona 120 V spojeni su bakrenom žicom duljine 1dm i presjeka 1 mm². Koliku jakost ima struja dok teče žicom? (električna otpornost bakra ρ = 0.0172 ⋅ 10⁻⁶Ω ⋅ m )
Željeznom žicom ploštine presjeka 1.5 mm² teče struja jakosti 20 A. Koliki je pad napona na duljini 1 m ? (električna otpornost željeza ρ = 0.1 ⋅ 10⁻⁶Ω ⋅ m )
Izračunajte rad električne struje koja teče željeznom žicom duljine 100 m, poprečnog presjeka 2 mm², za vrijeme od 0.5 sati, ako je napon na krajevima žice 220 V, a otpornost željeza iznosi ρ = 0.12...
Pokus iz biologije Napravila sam pokus iz bilogije gdje sam trebala mrkvu omotati žicom i staviti je u zasićenu otopinu (gdje je sol)..mrkva je ostajala 24h i shvatila sam promjenu tj.da je mrkva ome...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana