Pomoću ampermetra je izmjerena struja u primarnoj zavojnici transformatora I₁ = 0.1 A, a u sekundarnoj I₂ = 1 A. a) Snižava li se ili povećava napon ovim transformatorom? b) Koliki je omjer broja zavoja primarne i sekundarne zavojnice ovog transformatora?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{I}_{1}=0.1 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{I}_{2}=1 \mathrm{~A}, \quad \frac{U_{1}}{U_{2}}=?, \quad \frac{N_{1}}{N_{2}}=? Za transformatore bez gubitaka vrijedi \frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}=\frac{N_{1}}{N_{2}} gdje su \mathrm{U}_{1}, \mathrm{I}_{1}, \mathrm{~N}_{1} \mathrm{i} \mathrm{U}_{2}, \mathrm{I}_{2}, \mathrm{~N}_{2} napon, jakost struje i broj zavoja u primarnoj odnosno sekundarnoj zavojnici. a) \left.\begin{array}{c} I_{1}=0.1 A \\ I_{2}=1 A \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{0.1 A}{1 A} \Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}}=0.1 \Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{1}{10} \Rightarrow \frac{I_{2}}{I_{1}}=\frac{10}{1} Omjer napona iznosi: \left.\begin{array}{l} \frac{I_{2}}{I_{1}}=\frac{10}{1} \\ \frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{10}{1} Napon se snižava. b) Omjer broja zavoja je: \left.\begin{array}{l} \frac{I_{2}}{I_{1}}=\frac{10}{1} \\ \frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{10}{1} Vježba 216 Pomoću ampermetra je izmjerena struja u primarnoj zavojnici transformatora \mathrm{I}_{1}=0.01 \mathrm{~A}, a u sekundarnoj I_{2}=1 A. Koliki je omjer broja zavoja primarne i sekundarne zavojnice ovog transformatora? Rezultat: \quad 100: 1 .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Pomoću ampermetra je izmjerena struja u primarnoj zavojnici transformatora I₁ = 0.1 A, a u sekundarnoj I₂ = 1 A. a) Snižava li se ili povećava napon ovim transformatorom? b) Koliki je omjer b...
Pomoću transformatora smanjuje se napon gradske mreže na 22 V. Snaga transformatora je 1200 W. Kolika je jakost struje u primaru i u sekundaru, ako gubitke zanemarimo?
Pomoću modela hibridizacije objasnite zašto je molekula etena (H2C=CH2) planarna. Skicirajte preklapanjem kojih atomskih orbitala dolazi do stvaranja pi-veze u toj molekuli.
Pomoću užeta koje može izdržati maksimalnu napetost 2000 N podiže se teret mase 100 kg iz stanja mirovanja jednoliko ubrzano vertikalno prema gore. Sila otpora zraka je stalna i iznosi 20 N. Na koju...
Pomoću kolotura jednoliko se diže teret mase 22.5 kg na način prikazan na slici. Koliku silu pokazuje dinamometar ako je masa kolotura 5 kg ? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) []
Pomoću zadanoga grafikona na sljedećoj slici nacrtaj grafikon brzine. Koliki je put što ga je tijelo prešlo za prva 3 h ?
Pomoću koje je metode moguće odrediti gustoću uzoraka plina i tekućine?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana