Baterija kondenzatora kapaciteta 200μF nabijena je na 220 V. Ako obloge spojimo vlažnim koncem, napon za 8 s padne na 200 V. Kolika je prosječna jakost struje?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{C}=200 \mu \mathrm{F}=2 \cdot 10^{-4} \mathrm{~F}, \quad \mathrm{U}_{1}=220 \mathrm{~V}, \quad \Delta \mathrm{t}=8 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{U}_{2}=200 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=? Električna je struja usmjereno gibanje električnog naboja. Ako za vrijeme \Delta t presjekom vodiča prođe električni naboj \Delta Q, tada je jakost električne struje I=\frac{\Delta Q}{\Delta t} . Kapacitet pločastog kondenzatora je C=\frac{Q}{U} \Rightarrow Q=C \cdot U gdje je U napon između ploča. Prosječna jakost struje iznosi: \begin{aligned} I=\frac{\Delta Q}{\Delta t} & \Rightarrow I=\frac{Q_{1}-Q_{2}}{\Delta t} \Rightarrow I=\frac{C \cdot U_{1}-C \cdot U_{2}}{\Delta t} \Rightarrow I=\frac{C \cdot\left(U_{1}-U_{2}\right)}{\Delta t}=\\ &=\frac{2 \cdot 10^{-4} F \cdot(220 V-200 V)}{8 \mathrm{~s}}=5 \cdot 10^{-4} A=0.5 \mathrm{~mA} . \end{aligned}

Vježba

Baterija kondenzatora kapaciteta 400 \mu \mathrm{F} nabijena je na 220 \mathrm{~V}. Ako obloge spojimo vlažnim koncem, napon za 8 s padne na 200 \mathrm{~V}. Kolika je prosječna jakost struje? Rezultat: \quad 1 \mathrm{~mA}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Broj jednakih kondenzatora kapaciteta 1μF, koji treba paralelno povezati u bateriju da bi se uz napon od 2.5kV u nju mogao spremiti naboj od 0.1C, iznosi: A. 100 B. 20 C. 40 D. 30 E. 10
Da bismo nabili bateriju od četiri jednaka usporedno (paralelno) spojena kondenzatora pomoću izvora napona 1000 V i struje jakosti 0.2 A, potrebno je 4 ⋅ 10⁻⁴ s. Koliki je kapacitet jednog kondenzat...
Ravni kondenzator, između čijih se ploča nalazi zrak, spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q. Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor između ploča umetne dielektrik ...
Baterija elektromotornog napona ε = 6 V i zanemarivog unutarnjeg otpora stvara kroz električni krug struju jakosti I  = 4.61 A izmjerenu ampermetrom čiji je unutarnji otpor r = 0.1Ω. Kolika je jakos...
Baterija, elektromotornog napona U = 110 V, daje struju 10 A kada se na nju priključi otpornik 2Ω. Koliki je unutarnji otpor baterije?
Baterija je spojena s otpornikom R. Kada kroz bateriju prolazi naboj od 2000 C na otporniku se oslobodi 2500 J energije, a na unutarnjem otporu baterije 1500 J. Elektromotorni napon baterije je: A. ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana