Dva jednaka otpornika otpora 5Ω spojena su paralelno na napon od 8 V. Kolika se količina topline oslobodi na jednom otporniku u vremenu od 2 s?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{R}_{1}=\mathrm{R}_{2}=\mathrm{R}=5 \Omega, \quad \mathrm{U}=8 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{t}=2 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{E}=? Pad napona na krajevima dva vodiča koji su spojeni u paralelu jednak je U=I_{1} \cdot R_{1}=I_{2} \cdot R_{2} \text {. } Električna energija kojom izvor opskrbljuje strujni krug i koja se pretvara u druge oblike energije u nekom trošilu za vrijeme t jednaka je E=U \cdot I \cdot t \quad, \quad E=I^{2} \cdot R \cdot t \quad, \quad E=\frac{U^{2}}{R} \cdot t, gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, R otpor tog trošila, a I jakost struje. Budući da je pad napona U na krajevima svakog otpornika koji su spojeni u paralelu jednak, količina topline koja se oslobodi na jednom otporniku otpora R u vremenu t iznosi: E=\frac{U^{2}}{R} \cdot t=\frac{(8 V)^{2}}{5 \Omega} \cdot 2 s=25.6 J Vježba 089 Dva jednaka otpornika otpora 5 \Omega spojena su paralelno na napon od 10 \mathrm{~V} . Kolika se količina topline oslobodi na jednom otporniku u vremenu od 4 s? Rezultat: 80 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na izvor sinusnog napona serijski su spojena dva jednaka radna (omska) otpornika otpora R. Kako će se promijeniti efektivna jakost struje u krugu ako se jedan od njih zamijeni jednako velikim indukc...
Cetiri otpornika čine stranice kvadrata. Dva i dva otpornika jednaka su. Ukupni otpor na krajevima jedne dijagonale iznosi 1Ω, a na krajevima druge dijagonale 2Ω. Odredite vrijednost otpora u spoju....
Cetiri otpornika čine stranice kvadrata. Dva i dva otpornika jednaka su. Ukupni otpor na krajevima jedne dijagonale iznosi 1Ω, a na krajevima druge dijagonale 2Ω. Odredite vrijednost otpora u spoju....
Kada se dva otpornika serijski spoje i priključe na izvor elektromotornog napona 12 V, a zanemarivog unutarnjeg otpora, tada je jakost struje koju daje izvor jednaka 6 A. Kada se otpornici paralelno...
Kada se dva jednaka otpornika spoje u seriju i priključe na izvor struje snaga im je 20 W. Odredi snagu otpornika kada su spojeni paralelno (usporedno) i priključeni na isti izvor.
Kroz dva paralelno spojena otpornika struje se odnose kao I₁ : I₂ = 1: 4. Kolike su struje ako je ukupna struja kroz izvor jednaka 10 A?