U dva vrha pravokutnog trokuta koja leže na hipotenuzi nalaze se dva vodiča okomita na ravninu trokuta kojima teku antiparalelne struje (struje koje imaju suprotan smjer) od 10 A. Kolika je ukupna magnetska indukcija u trećem vrhu ako su duljine kateta 3 cm i 4 cm ? Nacrtaj vektore magnetske indukcije.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{I}_{1}=\mathrm{I}_{2}=\mathrm{I}=10 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{r}_{1}=3 \mathrm{~cm}=0.03 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{r}_{2}=4 \mathrm{~cm}=0.04 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~B}=? Trokut je dio ravnine omeđen s tri dužine. Te dužine zovemo stranice trokuta. Pravokutni trokuti imaju jedan pravi kut (kut od 90^{\circ} ). Stranice koje zatvaraju pravi kut zovu se katete, a najdulja stranica je hipotenuza pravokutnog trokuta. Pitagorin poučak Trokut ABC je pravokutan ako i samo ako je kvadrat nad hipotenuzom jednak zbroju kvadrata nad katetama. Magnetsko polje ravnog vodiča kojim teče struja prikazujemo magnetskim silnicama koje imaju oblik koncentričnih kružnica sa središtem u osi vodiča, a leže u ravnini okomitoj na vodič. Smjer polja određen je smjerom tangenta na silnicu u svakoj točki polja. Smjer magnetskog polja određujemo pravilom desne ruke: Obuhvatimo li žicu kojom prolazi struja dlanom desne ruke tako da palac pokazuje smjer struje, tada će savijeni prsti pokazivati smjer magnetskog polja. \section{\cdots \cdots x^{\prime}} Struja ima smjer od nas Struja ima smjer prema nama i ulazi u ravninu crtnje. i izlazi iz ravnine crtnje Za ravan je vodič kojim teče struja I magnetska indukcija u sredstvu relativne permeabilnosti \mu_{\mathrm{r}} dana izrazom B=\mu_{r} \cdot \mu_{\circ} \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r} gdje je r udaljenost točke u kojoj mjerimo jakost polja do vodiča, \mu_{0} permeabilnost vakuuma koja iznosi \mu_{\circ}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A} U vakuumu (ili zraku) vrijedi: B=\mu_{\circ} \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r} Magnetska indukcija \vec{B} u točki T jednaka je vektorskom zbroju \overrightarrow{B_{1}} i \overrightarrow{B_{2}} koju daju struje \mathrm{I}_{1} i \mathrm{I}_{2}. Vektori \overrightarrow{B_{1}} i \overrightarrow{B_{2}} tangente su na silnice (kružnice polumjera \mathrm{r}_{1} i \mathrm{r}_{2} ). Budući da je trokut MNT pravokutan trokut naći ćemo B pomoću Pitagorina poučka.

Vježba

U dva vrha pravokutnog trokuta koja leže na hipotenuzi nalaze se dva vodiča okomita na ravninu trokuta kojima teku antiparalelne struje (struje koje imaju suprotan smjer) od 10 A. Kolika je ukupna magnetska indukcija u trećem vrhu ako su duljine kateta 0.3 \mathrm{dm} i 0.4 \mathrm{dm} ? Rezultat: \quad 8.33 \cdot 10^{-5} \mathrm{~T}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U dva vrha pravokutnog trokuta koja leže na hipotenuzi nalaze se dva vodiča okomita na ravninu trokuta kojima teku antiparalelne struje (struje koje imaju suprotan smjer) od 10 A. Kolika je ukupna m...
Stranice peterokuta su žice spojene u vrhovima, svaka otpora 1Ω. Koliki je otpor između dva nesusjedna vrha peterokuta?
Stranice peterokuta su žice spojene u vrhovima, svaka otpora 1Ω. Koliki je otpor između dva nesusjedna vrha peterokuta?
Trebam pomoć s postupkom preračunavanja. U dva ekstrakta pulpe maline (mase uzoraka pulpe 1.110 g i 0.492 g) određen je ukupni šećer. Volumen svakog ekstrakta bio je 25 mL. Dio tog ekstrakta korišten ...
Poštovani, aceton kao 2- propan-keton postoji u dva oblika: keto i anilni oblik. Kakvi se njihove strukturne formule? Hvala vam unaprijed!
Granata leti brzinom 400 m/s. Pri eksploziji razleti se u dva dijela jednakih masa. Svaki od njih nastavlja gibanje po pravcu koji zatvara kut od 30^(∘) u odnosu na početni smjer. Kolike su brzine d...
Granata leti brzinom 10 m/s. Pri eksploziji razleti se u dva podjednako velika dijela. Veći dio ima 60% cijele mase i nastavlja gibanje u istom smjeru brzinom 25 m/s. Kolika je brzina manjeg dijela?...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana