Napiši jednadžbe harmonijskog titranja za elongaciju, brzinu i ubrzanje, njihala dužine niti 40 cm s amplitudom od 2 cm !

Napiši jednadžbe harmonijskog titranja za elongaciju, brzinu i ubrzanje, 

    njihala dužine niti 40 cm s amplitudom od 2 cm !


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Napiši jednadžbe harmonijskog titranja za elongaciju, brzinu i ubrzanje, njihala dužine niti 40 cm s amplitudom od 2 cm !
Napiši jednadžbu harmoničkog titranja materijalne točke ako je početni fazni kut: a) 0 b) $\frac{\pi}{2}$ c) π d) $\frac{3 \pi}{2}$ e) 2π. Amplituda titranja je 5 cm, a perioda titranja 8 sekundi....
Napiši jednadžbu harmoničkog titranja materijalne točke ako je početni fazni kut $\frac{\pi}{2}$, amplituda titranja 5 cm, a perioda titranja 8 sekundi?
Jednadžba harmoničkog titranja čestice kroz koju se širi val jest $x=5 \mathrm{~cm} \cdot \sin \frac{\pi \cdot t}{4 \mathrm{~s}} .$ Napiši jednadžbu vala ako je brzina njegova širenja 350 m/s.
Napisi jednadžbe mogucih reakcija koje se dogode u atmosferi ako pada kisa uz pretpostavku da je atmosfera zaštićena plinovima navedenim u zadatku(sumporovi oksidi,dusikovi oksidi,ugljikov(IV)oksid)
1.Napiši jednadžbe sljedećih spojeva! a)ugljikov(IV)oksid b)aluminijev joid c)željezov(II)oksid d)natrijev broncid e)magnezijev klorid f)živin(II)klorid g)dušikov(V)oksid PS. ako možete da mi pismeno ...
Struja jakosti 15,3 A prolazi kroz otopinu bakar 2 klorida u vremenu od 55 minuta.Napiši jednadžbe elektrolize. a) Izračunaj broj atoma bakra koji se izluči na elektrodi b) Izračunaj volumen plina ko...