izračunaj zbroj mjera svih unutarnjih kutova petnaestorokuta


Odgovor


Zbroj veličina unutarnjih kutova n-terokuta označit ćemo s Kn,Kn, gdje je nn broj stranica (ili vrhova ili unutarnjih kutova), a računamo ga kao Kn=(n−2)⋅180°.

Što znači ako je n = 15

da je zbroj unutarnjih kuteva 2340°.


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

izračunaj zbroj mjera svih unutarnjih kutova petnaestorokuta
Izračunaj broj elektrona u živi(hg)
U jednom molu nekog plina izračunaj broj molekula koje imaju energiju aktivacije 55,0 kJ/mol pri temeperaturi a) 25 *C b) 30*C U rješenju navode formulu: N akt.: n ( plin) * NA * e ( - Ea/RT), to je s...
HITNO MI TREBA! izračunaj broj atoma vodika u spremniku koji sadrži 45000 ml vodika?!
Neki atom u jezgri ima jednak broj svih elementarnih čestica, a maseni mu je broj 2.Izračunaj broj pojedinih elementarnih čestica i napiši pravilnu oznaku tog elementa! Unaprijed hvala!
Masa kalijeva nitrata je 25.0 g. Izračunaj broj atoma kisika u uzorku. Po kojoj formuli izračunavamo broj kisika u KNO3??
Pozdrav. Možete li mi reći kako izračunati broj atoma nekog elementa u nekom spoju ako imam zadanu masu spoja. Npr. izračunaj broj atoma vodika u 25g NH4Cl. Mislim da treba ići po formuli N(x) = m(x) ...