Izračunaj površinu kruga čiji je radijus 3km.


Odgovor


Ivan Juričak

prije 10 dana

Formula za površinu kruga je r2 x pi (3.14)

r=3km = 3 000m

P= 28 260 000 m2


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izračunaj površinu kruga čiji je radijus 3km.
Izračunaj duljine preostalih stranica, unutarnjih kutova i površinu pravokutnog trokuta ako je zadano: p(odsječak) = 64/17 cm, β=61°55'39"
Izračunaj visinu stupca vode, čiji je hidrostatski tlak jednak osmotskom tlaku vodene otopine šećera koncentracije 1,356 mmol / l pri temp. od 310,15 K. Gustoća vode pri zadanoj temp. iznosi 0, 99654 ...
Izračunaj oplošje i volumen kocke kojoj je površina baze 25 cm2.
Izračunaj koji dio volumena ledene sante je iznad površine.Gustoća leda je 920kg/m(kubnih)a morske vode 1020kg/m(kubnih)
Dobra dan. Mozete li mi roješiti ocaj zadatak : Brzina elektrona emitiranog s površine metala kojem fotoelektrični prag iznosi 12 nm je 3,6×10^3 km/s. Izracunaj valnu duljinu izbacemog elektrona i izr...
Pozdrav! Sante leda plutaju oceanima, a iznad površine mora vidi se svega 10-ak% njihova stvarnoga volumena. Budući da je najveći dio sante leda skriven u moru, one predstavljaju veliku opasnost za br...