2. Jedrilica mase 200kg ima na visini 2000m brzinu 50m/s. Spustivši se na visinu 1500m po putanji dugoj 5km brzina jedrilice iznosi 40m/s. Izračunajte srednju silu otpora zraka pod pretpostavkom da je stalna i neovisna o brzini. Zanemarite promjenu g s visinom. (g10m/s2) R: 218 N


Larisa Jurić-Katunić Molim Vas, ako možete što prije. Treba mi za 5 iz fizike, bila bih jako zahvalna. Hvala puno unaprijed. izbriši

Odgovor


Ivan Juričak

prije 10 dana

Zadatak se riješi preko energija. Ukupna energija je jednaka zbroju potencijalne i kinetičke energije u oba slučaja, a razlika ukupnih energija jednaka je radu otpora zraka. Dakle,

E=Ep+Ek

E=mgh + mv2/2 iz čega dobijemo da je prva ukupna energija 4 250 000J. Isti račum upotrijebimo i za drugu ukupnu energiju te dobijemo E=3 160 000J.

Kao što sam već naveo rad otpora zraka jednak je razlici energija, odnosno

W= 4 250 000 - 3 160 000 = 1 090 000J

Rad je djelovanje sile na nekom putu. Dobili smo iznos sile i imamo zadan put pa iz formule za rad dobijemo i silu otpora zraka, no prvo 5 kilometara pretvorimo u 5 000 metara.

W=F x s 1 090 000 = F x 5000

F = 1 090 000/5000= 218N


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

2. Jedrilica mase 200kg ima na visini 2000m brzinu 50m/s. Spustivši se na visinu 1500m po putanji dugoj 5km brzina jedrilice iznosi 40m/s. Izračunajte srednju silu otpora zraka pod pretpostavkom da je...
Interesira me kako to da je unificirana atomska jedinica mase manja od mase protona i mase neutrona budući da je dobivena kao 1/12 mase izotopa ugljika-12 koji sadrži jednak broj protona i neutrona (6...
Lijep pozdrav! Mene zanima unificirana atomska jedinica mase, kada se koristi 1,6605x10 -27 kg, a kada 10-24 g ? Hvala!
Kako biste objasnili pojam relativno? Čemu služi atomska jedinica mase?
Negdje sam pročitala ovo:"U početku se kao atomska jedinica uzimala masa atoma vodika. Potom je kao mjera služila 1/16 mase atoma kisika, a od 1962. godine se kao atomska jedinica mase uzima 1/12 ma (...
Jesu li podaci o masi protona, neutrona i elektrona (unificirana jedinica mase) kompatibilni? Kako to računski provjeriti? Kako opisati zapaženo?
Hi! Jesu li alkoholi,soli alkohola, karboksilne kiseline polarne? Ovisi li polarnost molekula jedino o razlici u elektronegativnosti? I nikako ne mogu dobiti točno rješenje na ovaj zadatak: Odredite ...