Idealna toplotna mašina koja radi po Carnotovom ciklusu, troši u toku jednog sata ukupno 50kg uglja čija je specifična toplota sagorijevanja 29 MJ/kg.Temperatura vode u kotlu je 200 stepeni celzijusa, a izlazne pare 50 stepeni celzijusa.Kolika je korisna snaga mašine?


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Poštovanje! Trebam smjernicu za sljedeći zadatak: Koju će temperaturu postići otopina CaCl2, ako se u "vrućem paketiću" nalazi 20,0 g CaCl2 i 100 mL H2O pri 20°C uz pretpostavku da nastaje idealna oto...
Idealni plin prolazi kružni proces. Na crtežu je prikazano kako se pritom mijenja tlak plina (p) u ovisnosti o njegovu volumenu (V). Koja od označenih temperatura ovog procesa je najniža?
Idealan transformator povezan s izmjeničnim izvorom napona efektivne jakosti 120 V ima 200 namotaja u primarnom krugu i 50 namotaja u sekundarnom. Sekundar je povezan sa žaruljom otpora 100Ω. Kolika...
Idealni plin temperature T zagrije se tako da se srednja kinetička energija nasumičnoga gibanja njegovih čestica udvostruči. Kolika je temperatura plina nakon zagrijavanja?
Idealni plin prolazi kružni proces (A → B → C → A) prikazan na slici.
Na idealno glatkoj horizontalno postavljenoj podlozi leže dva tijela masa m₁ = 1 kg i m₂ = 4 kg, povezana užetom. Na tijela djeluju sile F₂ = 80 N i F₁ = 30 N kako je prikazano na crtežu. [] a...
Koji Weberov idealni tip vlasti karakterizira vjerovanje podanika u posebne i nadnaravne sposobnosti vođe?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana