3 ⋅ ( − 10 ) 4 − 2 ⋅ 10 4


Anamarija Lozančić Prvo se radi množenje zatim - i + izbriši

Anamarija Lozančić 3*(-10)*4-2*104=-30*4-208=-120-208=-328 izbriši

Odgovor


3*(-10)*4-2*104=-30*4-208=-120-208=-328


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Cezij je izložen EMG zračenju valne duljine 4.2 ⋅ 10⁻⁷ m. Izračunaj maksimalnu brzinu fotoelektrona ako su u ceziju elektroni vezani energijom 2eV. (brzina svjetlosti u praznini c = 3 ⋅ 10⁸ m/s, mas...
Proton mase 1.67 ⋅ 10⁻²⁷ kg giba se stalnim ubrzanjem 3.6 ⋅ 10¹⁵ m/s². Ako je početna brzina protona 2.4 ⋅ 10⁷ m/s na putu od 35 cm odredite: a) Brzinu protona na kraju tog puta. b) Za koliko...
Molim za pomoć oko ovog zadatka: neka monoprotonska kiselina s konstantom disocijacije 2*10-4 mol/L i koncentracije 0.010 mol otopljena je u 200 ml otopine i titrirana s NaOH konc. 0.250 mol/L. Izraču...
Elektron uleti brzinom 3 ⋅ 10⁴ m/s paralelno silnicama magnetskog polja B = 0.40 T. (naboj elektrona e  = 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C ). Sila koja djeluje na elektron ima vrijednost: A. 4.8 ⋅ 10⁻¹⁴N B. 19.2 ⋅ 10⁻¹...
Elektron uleti brzinom 3 ⋅ 10⁴ m/s okomito na silnice magnetskog polja B = 0.40 T. (naboj elektrona e = 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C ). Sila koja djeluje na elektron iznosi: A. 4.8 ⋅ 10⁻¹⁴N B. 19.2 ⋅ 10⁻¹⁶N C. 2.2 ...
Nadam se odgovoru :) 1. Koliko je pH otopine ako je koncentracija vodikovih iona 10 na -4 mol/L 2. Kolika je koncentracija vodikovih iona u otopini ako je pH 3 ? zahvaljujem.
Aspirin je slaba monoprotonska kiselina, C8H7O2COOH. Njezina konstanta disocijacije iznosi Ka=3,2*10 na -4. u 250mL otopine otopljeno je 0,500g aspirina. Napiši jednaždbu disocijacije te izračunaj pH ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana